ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΟΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.-Μ.Κ.)
«ΠΟΛΙΤΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - Η ΑΓΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑ»