Δικαιολογητικά αίτησης για το Θεραπευτήριο (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

 1. Αίτηση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 2. Συνοδευτικό Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με κείμενο
 3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 4. Υπεύθυνη δήλωση άμεσου συγγενούς ότι αποδέχεται την εισαγωγή του αιτούντος στο ίδρυμα.
 5. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας.
 6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας σε ισχύ.
 7. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Στη γνωμάτευση αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Ίδρυμα Χρονιών Παθήσεων.
 8. Βεβαίωση από κοινωνικό λειτουργό όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε Ίδρυμα Χρονίως Πασχόντων.
 9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς του προηγούμενου χρόνου.
 10. Σύντομο ιατρικό ιστορικό καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από μεταδοτικό ή ψυχιατρικό νόσημα.
 11. Αιματολογικές εξετάσεις:
 12. Ακτινογραφία θώρακος
 13. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος.
 14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 15. Δήλωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης για επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 • Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας
 • Δικαιολογητικά αίτησης για το Γηροκομείο

  1. Αίτηση Γηροκομείου.
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Υπεύθυνη δήλωση άμεσου συγγενούς ότι αποδέχεται την εισαγωγή του αιτούντος στο ίδρυμα.
  4. Φωτοαντίγραφο του Βιβλιαρίου Υγείας.
  5. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ικανότητας σε ισχύ.
  6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς του προηγούμενου χρόνου.
  7. Σύντομο ιατρικό ιστορικό καθώς και ιατρικό πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει ότι ο αιτών δεν πάσχει από μεταδοτικό ή ψυχιατρικό νόσημα.
  8. Αιματολογικές εξετάσεις:
  9. Ακτινογραφία θώρακος
  10. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητος.
  11. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  12. Δήλωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης για επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα